Xin Chai

E-mail: chaix2019@nanoctr.cn

Education:

2010.9-2016.7 Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Ph.D. (Supervisor: Tingyi Wen)

2006.9-2009.7 College of Life Science, Jilin University, Master

2002.9-2006.7 College of Life Science, Changchun University of Science and Technology, Bachelor

Experience:

2019.1-present National Center for Nanoscience and Technology, Postdoctoral Fellow (Supervisor: Prof. Lele Li) 

Publications:

2. Xiuling Shang#, Xin Chai#, Xuemei Lu, Yuan Li, Yun Zhang, Guoqiang Wang, Chen Zhang, Shuwen Liu, Yu Zhang, Jiyin Ma, Tingyi Wen*, “Native promoters of Corynebacterium glutamicum and its application in l-lysine production” Biotechnol. Lett. 2018. 40, 383-391. (#co-first author)

1. Xin Chai, Xiuling Shang, Yu Zhang, Shuwen Liu, Yong Liang, Yun Zhang, Tingyi Wen*, “A novel pyruvate kinase and its application in lactic acid production under oxygen deprivation in Corynebacterium glutamicumBMC Biotechnol. 2016. 16:79.

Self-Introduction:

Every dog has his day.